Skip to main content

Algemene voorwaarden BV “BK PLUS” (0673.838.808)

 1. Toepassingsgebied

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt onder “BK Plus” begrepen: besloten vennootschap “BK Plus”, met zetel te 8770 Ingelmunster, Kortrijkstraat 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk onder ondernemingsnummer 0673.838.808.

1.2. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen BK Plus en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard.

1.3. De opdrachtbrief en de algemene voorwaarden vormen één geheel. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, heeft de opdrachtbrief voorrang. Overeenkomstig het gemeen recht kan BK Plus enkel aansprakelijk worden gesteld voor opdrachten waarvan wordt aangetoond dat ze door haar werden aanvaard.

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

Behoudens andersluidend beding in de opdrachtbrief komt de overeenkomst tot stand en vangt ze aan op het moment dat de door de cliënt ondertekende opdrachtbrief door BK Plus in ontvangst wordt genomen en door haar mee wordt ondertekend.

 1. Afhandeling van de overeenkomst

Na de beëindiging van de overeenkomst worden, behoudens anders overeengekomen tussen partijen, alle boeken en bescheiden die toebehoren aan de cliënt ter beschikking gesteld van de cliënt of zijn gevolmachtigde tegen ontvangstbewijs. BK Plus is gerechtigd de administratieve kosten van deze aflevering in rekening te brengen en kan een forfait van 300,00 EUR aanrekenen.

 1. Opschorting van de uitvoering van de verbintenissen

4.1. In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de cliënt van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van erelonen of voorschot(ten) in overeenstemming met de opdrachtbrief, is BK Plus gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 

4.2. Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de cliënt. BK Plus is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten met betrekking tot de reeds verrichte werkzaamheden.

 1. Rechten en plichten van de partijen

Rechten en plichten van BK Plus

5.1. BK Plus voert met de vereiste zorg de haar toevertrouwde opdrachten in volledige onafhankelijkheid uit, krachtens een middelenverbintenis. 

5.2. BK Plus is ertoe gehouden de wettelijke en reglementaire termijnen te eerbiedigen, op voorwaarde dat de cliënt haar tijdig alle noodzakelijke inlichtingen en documenten bezorgt. Bij laattijdigheid van de cliënt kan BK Plus op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor boetes, bijslagen en interesten die kunnen voortvloeien uit deze laattijdigheid. BK Plus kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht – aan deze wettelijke en reglementaire bepalingen.

5.3. Evenmin is zij verantwoordelijk voor gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden zijn begaan vóór haar tussenkomst.

5.4. Behoudens andersluidend beding is BK Plus niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de cliënt of diens aangestelde(n) haar overmaken, evenmin als zij gehouden is om de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die haar door de cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen, te controleren.

5.5. BK Plus mag zich laten bijstaan door medewerkers of deskundigen van haar keuze en de uit de overeenkomst voortvloeiende opdrachten geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door (een) aangestelde(n) of deskundige(n).

5.6. BK Plus, evenals haar gevolmachtigde(n) of aangestelde(n), zijn tot het beroepsgeheim gehouden, in overeenstemming met artikel 58 van de Wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen en artikel 32 van het KB van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement plichtenleer der accountants, onder voorbehoud evenwel van toepassing van de bepalingen van de wetgeving en reglementering tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Rechten en plichten van de cliënt

5.7. De cliënt verbindt er zich toe:

 • BK Plus alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking te stellen;
 • de werkzaamheden die hem desgevallend op basis van de opdrachtbrief toekomen, te verrichten;
 • elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht ter kennis te brengen aan BK Plus.

5.8. De cliënt verbindt er zich uitdrukkelijk toe om, tijdens de hele duur van de overeenkomst en tijdens een periode van 3 jaar na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, geen personeelslid of zelfstandige medewerker van BK Plus, betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een rechtspersoon) werkzaamheden te laten uitvoeren buiten het kader van een overeenkomst tussen de cliënt en BK Plus, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van BK Plus. Elke overtreding van dit verbod zal aanleiding geven tot een eenmalige forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 20.000,00 EUR, dit onverminderd het recht van BK Plus om een hogere vergoeding te vragen indien deze forfaitaire schadevergoeding niet alle schade dekt.

 1. Erelonen en kosten

6.1. De kosten en erelonen van BK Plus worden berekend in functie van de vereiste niveaus van bekwaamheid en verantwoordelijkheid zoals bepaald in de opdrachtbrief, waarvan onderhavige algemene voorwaarden integraal deel uitmaken. De kosten en erelonen zijn verschuldigd naarmate de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt worden verricht, ook al is de opdracht niet noodzakelijk beëindigd.

6.2. Alle rechtstreekse bij derden gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, zijn niet begrepen in de erelonen en zullen bijkomend aan de erelonen toegevoegd en gefactureerd worden. Op verzoek van de cliënt zal BK Plus het bewijs van de voor rekening van de cliënt gemaakte kosten voorleggen.

6.3. Erelonen en kosten worden berekend exclusief belastingen en heffingen.

6.4. BK Plus kan een of meerdere voorschotten vragen. Deze voorschotten worden dan verrekend in de eindstaat van kosten en erelonen. BK Plus behoudt zich het recht voor met de prestaties pas te starten op het ogenblik dat een gefactureerd voorschot betaald werd door de cliënt.

6.5. Facturen en/of ereloonnota’s zijn betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum en dit door overschrijving op het rekeningnummer van BK Plus. De factuur wordt, behoudens tegenbewijs, geacht ontvangen te zijn ten laatste 3 kalenderdagen na de factuurdatum.

6.6. Laattijdige betalingen geven van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot:

 • een interest van 1% bruto per maand, te rekenen vanaf de vervaldag; 
 • forfaitaire schadevergoeding van 250,00 EUR, desgevallend verhoogd met de vergoeding van de opgelopen invorderingskosten, met inbegrip van de op basis van het Gerechtelijk wetboek bepaalde rechtsplegingsvergoeding. 

 

 1. Betwisting van staat van kosten en erelonen

Alle betwistingen van kosten en erelonen dienen via aangetekend schrijven binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan BK Plus. Indien geen (tijdige) betwisting BK Plus bereikt, wordt verondersteld dat de cliënt akkoord gaat met de gefactureerde diensten en wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. In dit geval wordt de schuldvordering als definitief beschouwd.

 1. Aansprakelijkheid

8.1. BK Plus is enkel aansprakelijk voor de toepassing van de wettelijke en administratieve reglementen, rechtsleer en rechtspraak, in voege op het tijdstip van de uitvoering van de opdracht en mits in achtname door de cliënt van de in artikel 5 opgesomde plichten. 

8.2. BK Plus kan slechts aansprakelijk worden gesteld bij bewijs van zware fout of zware nalatigheid, in geval van opzet of bij niet-uitvoering van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de opdracht vormt. BK Plus kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in wetten en andere vormen van regelgeving welke plaatsvinden na het uitvoeren van een opdracht en welke een invloed hebben op de juistheid van de inhoud van de uitgevoerde opdracht. 

8.4. In overeenstemming met artikel 33 van de Wet d.d. 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen, heeft BK Plus haar burgerlijke beroepsaansprakelijkheid laten verzekeren met een polis die is goedgekeurd door de Raad van het Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA). 

8.5. De aansprakelijkheid van BK Plus is beperkt tot de bedragen en de dekkingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid zoals goedgekeurd door de nationale raad van het Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA). 

8.6. Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten of overeenkomsten.

8.7. Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, geeft de schade voortvloeiend uit (a) een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (b) het verlies of de beschadiging van gegevens, of uit (c) onrechtstreeks verlies of schade, in geen geval recht op schadeloosstelling. 

 1. Overmacht

BK Plus is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis tegenover de cliënt ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door BK Plus geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van BK Plus zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien. De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van weigering of annulering van een vergunning of een licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden. Indien BK Plus zich op overmacht beroept, is zij niet verplicht om het ontoerekenbare of onvoorziene karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van BK Plus opgeschort. Ingeval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is BK Plus gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat BK Plus tot betaling van enige vergoeding aan de cliënt kan worden gehouden.

 1. Einde van de overeenkomst

10.1. BK Plus en de cliënt kunnen de tussen hen gesloten overeenkomst en bijhorende volmachten te allen tijde opzeggen door middel van een aangetekende opzeggingsbrief en dit overeenkomstig de modaliteiten de hierna opgenomen modaliteiten. 

Beëindiging van de overeenkomst mits opzeggingstermijn

10.2. De overeenkomst kan op elke moment worden beëindigd mits in achtname van een opzeggingstermijn van 3 maanden. De opzegtermijn loopt vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de verzending van het aangetekend schrijven. Gedurende de opzegtermijn blijven de rechten en verplichtingen van de partijen onverkort van toepassing.

Beëindiging van de overeenkomst zonder opzeggingstermijn

10.3. De overeenkomst kan opgezegd worden zonder opzeggingstermijn in volgende gevallen: 

 • Mits schriftelijk akkoord van de partijen om een einde te maken aan de overeenkomst en dit zonder vooropzeg; 
 • Omstandigheden die in hoofde van BK Plus en/of cliënt de stopzetting van de contractuele relatie rechtvaardigen: 
  • wanneer de verderzetting van de overeenkomst BK Plus in een met de deontologische, professionele en wettelijke normen tegenstrijdige positie brengt; 
  • wanneer de niet-naleving door de cliënt en/of BK Plus van zijn of haar verplichtingen de nakoming van de verplichtingen van de andere partij en het evenwicht van de overeenkomst in het gedrang bent. 

Niet-respecteren opzegtermijn

10.4. In het geval BK Plus of de cliënt de overeenkomst beëindigd zonder in achtname van de voorziene opzegtermijn of buiten de omstandigheden zoals hiervoor bepaald in 10.3. dan moet deze aan de andere partij een vergoeding betalen die overeenstemt met de erelonen verschuldigd voor de duur van de opzeggingstermijn. De vergoeding wordt pro-rata berekend op basis van 12 maanden ereloon van het afgelopen kalenderjaar. 

 

 1. Anti-witwasbepalingen

Krachtens de nationale en Europese Antiwitwaswetgeving, is BK Plus ertoe gehouden haar cliënten en hun begunstigde rechthebbenden te identificeren. Bijgevolg zal BK Plus hiertoe aan de cliënt bepaalde informatie en documenten vragen en bijhouden en/of geschikte databanken hiervoor raadplegen. De cliënt verbindt er zich toe om BK Plus de gevraagde informatie te bezorgen en om haar tijdig te informeren nopens elke wijziging met betrekking tot die informatie en documenten.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door BK Plus.

 1. Verwerking van persoonsgegevens (privacy)

13.1. De ondernemer verzamelt en bewaart persoonlijke informatie die de klant haar verstrekt via de website, e-mail, telefoon, telefax, … Daarnaast registreert de ondernemer alle informatie die ons toelaat u op een correcte wijze te factureren en dit in geval van betwisting te staven. Indien u gebruik maakt van internetdiensten (bv. hosting,  ….) wordt eveneens informatie over het gebruik van die diensten bijgehouden (logfiles). In bepaalde gevallen maakt de onderneming van zogenaamde 'cookies' (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker 

van de overeenkomst. 

weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken).

Deze informatie wordt gebruikt om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen:

 • om met de klant te communiceren;
 • om de klant op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen van de onderneming;
 • om statistische, anonieme informatie te genereren;
 • om problemen en misbruiken te kunnen opsporen.

13.2. Deze informatie kan door de ondernemer gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. De ondernemer verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij, tenzij dit wettelijk verplicht is.

13.3. In overeenstemming met de toepasselijke privacy wetten (met inbegrip van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming of GDPR zoals van toepassing op 25 mei 2018 alsook hun implementaties in het Belgisch recht), worden alle gegevens waarover de ondernemer beschikt op eerste verzoek medegedeeld gecorrigeerd, aangepast of verwijderd. De ondernemer is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het om eenvoudig weg een e-mail te sturen. De klant kan persoonlijke gegevens te allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken.

 

 1. Elektronisch overmaken van gegevens

14.1. Gedurende de verlening van de diensten, kunnen de partijen elektronisch met elkaar communiceren, ook via social media, zoals Facebook, WhatsApp, Messenger, etc. Het is echter onmogelijk te garanderen dat het elektronisch overmaken van gegevens volledig veilig, zonder virus of zonder vergissing kan gebeuren, waardoor dergelijke transmissies van gegevens kunnen worden onderschept, vervalst, vernield, doorgegeven, vertraagd, verloren gaan, of onbruikbaar gemaakt. De partijen erkennen hierbij dat geen enkel systeem of geen enkele procedure dergelijke risico’s volledig kan uitsluiten.

14.2. Hierbij bevestigen de partijen dat ze die risico’s aanvaarden, het gebruik van elektronische communicatie, ook via social media, geldig toelaten en overeenkomen om alle beschikbare en passende middelen te gebruiken om de meest verspreide virussen op te sporen alvorens informatie langs elektronische weg door te zenden. Elke partij zal verantwoordelijk zijn voor de bescherming van haar eigen systemen en belangen met betrekking tot de elektronische communicatie en geen enkele partij zal aansprakelijk worden gesteld, ongeacht de wijze of vorm, voor enig verlies, voor enige vergissing of verzuim, die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van elektronische communicatie tussen de partijen.

 1. Toepasselijk recht en oplossing van geschillen

De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgische recht beheerst.

Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen/Gent, afdeling Kortrijk.